LOADING

Type to search

Siedem Boskich prezentów. Prezent pierwszy chrzest

zafor hasan 17 kwietnia 2015
Share

chrzest_int

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego. (KKK 1213)

Sakrament chrztu świętego stanowi fundament życia chrześcijańskiego. Jest on jednym z trzech sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, pozostałe dwa to bierzmowanie i Eucharystia.
Nazwę swą zawdzięcza centralnemu obrzędowi(polania głowy wodą) dzięki któremu sakrament jest dopełniony. Nie jest to jednak jedyna nazwa jaką Kościół posługuje się odnośnie tego wydarzenia. Sakrament ten jest także nazywany „obmyciem odradzającym i odnawiającym w Duchu Świętym” (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt „nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5) (KKK1215)
Samo słowo „chrzest” pochodzi od czasownika (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie”.
A teraz trochę o tym jak dokładni wygląda moment chrztu i co się zawiera w jego najważniejszych obrzędach.
Na samym początku celebrans pyta rodziców i chrzestnych o imię przyniesionego przez nich dziecka. Następne pytanie brzmi: O co prosicie Kościół Boży w odpowiedzi mówimy o chrzest lub o wiarę.
Teraz kapłan przybliża rodzicom ich obowiązki i pyta: Czy jesteście gotowi wychowywać swoje dziecko w wierze katolickiej?
Następnie pyta rodziców chrzestnych: Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków?

Kiedy rodzice i chrzestni złożą zobowiązanie wychowania dziecka w wierze katolickiej, tzn. doprowadzenia go do poznania Boga, przygotowania do życia sakramentalnego i realizacji przykazań, następuje znak krzyża.
Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.(KKK1235)
Kolejnym bardzo ważnym momentem jest głoszenie Słowa Bożego, które ma dać światło prawdy oraz jest ono zachętą do tego aby odpowiedzieć wiarą na zaproszenie Chrystusa.
Zaraz po liturgii Słowa następuję modlitwa z egzorcyzmem, która ma na celu wyzwolić od Szatana i grzechu, który od niego pochodzi. Modlitwa odbywa się poprzez nałożenie przez kapłana rąk na osobę chrzczoną.
Jeśli woda nie była wcześniej poświęcona (zazwyczaj święci się ją w wielką sobotę podczas Wigilii Paschalnej), w tym momencie odmawia się modlitwę jej poświęcenia.
Bardzo ważne jest też wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary przez rodziców i chrzestnych.
Kapłan przypomina rodzicom oraz chrzestnym ich odpowiedzialność za religijne wychowanie dzieci. Podstawą przyjęcia tej odpowiedzialności jest wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary.
Dlatego kapłan trzykrotnie pyta:
Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Po szczerym odrzuceniu zła celebrans przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary.
Kapłan pyta:
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Dopiero wówczas następuje istotny obrzęd sakramentu – chrzest w sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata (KKK1239)
Kolejnymi etapami są namaszczenie krzyżmem świętym oraz otrzymanie białej szaty.
Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez biskupa, oznacza dar Ducha Świętego dla neofity. Stał się on chrześcijaninem, to znaczy „namaszczonym” Duchem Świętym, wszczepionym w Chrystusa, który jest namaszczony jako kapłan, prorok i król(KKK1241)
Biała szata ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem świata” (Mt 5,14) (KKK1243)
Chrzest kończy się uroczystym błogosławieństwem, jeśli chrzczone jest dziecko, szczególne miejsce zajmuję pobłogosławienie rodziców.
Włączony w Kościół przez łaskę chrztu świętego może być każdy kto nie był wcześniej ochrzczony.
Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia.(KKK1256)
Sakrament chrztu opiera się przede wszystkim na wierze, ale nie jest ona jeszcze dojrzała i ugruntowana. Po otrzymaniu chrztu wiara powinna wzrastać we wspólnocie Kościoła. Troskę o wzrost duchowy powierza się w szczególności rodzicom chrzestnym.
Każdy ochrzczony staje się nowym stworzeniem. Poprzez zanurzenie w śmierci Chrystusa umiera człowiek grzeszny rodzi się nowy człowiek z Ducha Św.
Dzięki łasce chrztu świętego stajemy się członkami w ciele Chrystusa: „Jesteście nawzajem dla siebie członkami” (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł chrzcielnych rodzi się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i płci: „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13). (KKK1261)
Warto również pamiętać o tym, że przyjęcie chrztu świętego jest konieczne aby dostąpić łaski zbawienia.
Podczas udzielania tego sakramentu każdy otrzymuje niezatarte duchowe znamię. Wyraża ono niezmienny charakter przynależności do Chrystusa. Dlatego też, sakrament ten może być udzielony tylko raz.

Mogło by się wydawać, że ten sakrament tak niewiele zmienia w naszym życiu jednak prawda jest taka, że w moim życiu zmienił wszystko. Naprawdę nie jestem sobie w stanie wyobrazić jak wyglądało by teraz moje życie bez łaski chrztu świętego. Przede wszystkim nie mogła bym Boga nazwać ojcem, co jest dla mnie w tej chwili najistotniejsze. Jako osoba ochrzczona jestem złączona z Kościołem, co daje mi możliwość wzrostu i coraz bliższego bycia z Jezusem. Poza tym chrzest otworzył mnie na zbawienie.
Chciałabym Cię dziś zaprosić do tego abyś na modlitwie wspomniał dzień swojego chrztu i podziękował za wszystkie łaski, które w nim otrzymałeś.

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

1 Komentarzy

  1. KASIA 19 kwietnia 2015

    Brawo Asia

    Odpowiedz

Leave a Reply